Umowa ADR


pub_1ADR to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, ratyfikowana przez Polskę w 1975r.

USTAWA O PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367)

Co oznacza skrót ADR

ang.: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

franc.: l'Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses
par Routes.

Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim
(z początkiem roku nieparzystego). Obowiązuje sześciomiesięczny okres przejściowy, co oznacza, że od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku nieparzystego znowelizowana Umowa ADR obowiązuje nieobligatoryjnie (dopuszczone jest stosowanie wersji ostatnio obowiązującej).

Towary niebezpieczne to takie materiały i przedmioty, których przewóz - na podstawie przepisów jest zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych w przepisach ADR.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY UMOWY ADR


 

PDF

 

 Zmiany ADR 2013-2015 (plik PDF)

PDF

 

 Zmiany ADR 2011-2013 (plik PDF)

PDF

 

 Zmiany ADR 2009-2011 (plik PDF)

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (UMOWA ADR):UMOWA ADR 2017 - TOM I UMOWA ADR 2017 - TOM II

UMOWA ADR 2007

CZĘŚĆ 1

Przepisy Ogólne

Pobierz Pobierz (407.36 KB)

CZĘŚĆ 2 - 2.1 i 2.2

Klasyfikacja

Pobierz Pobierz (406.56 KB)

CZĘŚĆ 2 - 2.2 i 2.3

Klasyfikacja (Cd.) I  Metody Badań

Pobierz Pobierz (576.77 KB)

CZĘŚĆ 3 - 3.1 i 3.2

Wykaz Towarów Niebezpiecznych, Przepisy Szczególne Oraz Wyłączenia Dotyczące Towarów Niebezpiecznych Pakowanych W Ilościach Ograniczonych - Przepisy Ogólne

Pobierz Pobierz (149.8 KB)

CZĘŚĆ 3 - 3.2

Tabela A - Wykaz Towarów Niebezpiecznych (Cd.)

Pobierz Pobierz (919.43 KB)

CZĘŚĆ 3 - 3.3

Przepisy Szczególne Dotyczące Niektórych Materiałów Lub Przedmiotów

Pobierz Pobierz (266.42 KB)

CZĘŚĆ 3 - 3.4

Wyłączenia Dotyczące Towarów Niebezpiecznych Pakowanych W Ilościach Ograniczonych

Pobierz Pobierz (132.62 KB)

CZĘŚĆ 4 - 4.1

Stosowanie Opakowań, W Tym Dużych Pojemników Do Przewozu Luzem (DPPL) I Dużych Opakowań

Pobierz Pobierz (1.59 MB)

CZĘŚĆ 4 - 4.2

Stosowanie Cystern Przenośnych Oraz  Wieloelementowych Kontenerów Do Gazu (Megc) Certyfikowanych Symbolem UN

Pobierz Pobierz (242.1 KB)

CZĘŚĆ 4 - 4.3

Stosowanie Cystern Stałych (Pojazdów-Cystern), Kontenerów-Cystern I Cystern Typu Nadwozie Wymienne  Ze Zbiornikami Metalowymi Oraz Pojazdów-Baterii I  I Wieloelementowych Kontenerów Do Gazu (Megc)

Pobierz Pobierz (248.56 KB)

CZĘŚĆ 4 - 4.4

Stosowanie Cystern Wykonanych Z Tworzyw Sztucznych Wzmocnionych Włóknem, Cystern Stałych (Pojazdów-Cystern), Cystern Odejmowalnych, Kontenerów-Cystern I Cystern Typu Nadwozie Wymienne

Pobierz Pobierz (84.64 KB)

CZĘŚĆ 4 - 4.5

Stosowanie Cystern Do Przewozu Odpadów Napełnianych Podciśnieniowo

Pobierz Pobierz (85.47 KB)

CZĘŚĆ 5

Procedury Nadawcze

Pobierz Pobierz (506.24 KB)

CZĘŚĆ 6 - 6.1

Wymagania Dotyczące Konstrukcji I Badania Opakowań

Pobierz Pobierz (291.02 KB)

CZĘŚĆ 6 - 6.2

Wymagania Dotyczące Konstrukcji I Badania Naczyń Ciśnieniowych, Pojemników Aerozolowych I Małych Naczyń Zawierających Gaz (Naboi Gazowych)

Pobierz Pobierz (298.24 KB)

CZĘŚĆ 6 - 6.3

Wymagania Dotyczące Konstrukcji I Badania Opakowań Dla Materiałów Klasy 6.2

Pobierz Pobierz (122.44 KB)

CZĘŚĆ 6 - 6.4

Wymagania Dotyczące Konstrukcji, Badań I Zatwierdzania Sztuk Przesyłki I Materiałów Klasy 7

Pobierz Pobierz (231.03 KB)

CZĘŚĆ 6 - 6.5

Wymagania Dotyczące Konstrukcji I Badań Dużych Pojemników Do Przewozu Luzem (Dppl)

Pobierz Pobierz (247.75 KB)

CZĘŚĆ 6 - 6.6

Wymagania Dotyczące Budowy I Badań Dużych Opakowań

Pobierz Pobierz (151.97 KB)

CZĘŚĆ 6 - 6.7

 Wymagania Dotyczące Projektowania, Budowy, Badania I Prób Cystern Przenośnych I Wieloelementowych Kontenerów Do Gazu (Megc) Certyfikowanych Symbolem UN

Pobierz Pobierz (410.47 KB)

CZĘŚĆ 6 - 6.8

 Wymagania Dotyczące Budowy, Wyposażenia, Zatwierdzania Typu, Badań I Prób Oraz Znakowania Cystern Stałych (Pojazdów-Cystern), Cystern Odejmowalnych, Kontenerów-Cystern I Cystern Typu Nadwozie Wymienne, Ze Zbiornikami Metalowymi Oraz Pojazdów-Baterii I Wieloelementowych Kontenerów Do Gazu (Megc)

Pobierz Pobierz (312.76 KB)

CZĘŚĆ 6 - 6.9

Wymagania Dotyczące Projektowania, Konstrukcji, Wyposażenia, Zatwierdzania Typu, Badania I Znakowania Cystern Stałych (Pojazdów-Cystern), Cystern Odejmowalnych, Kontenerów-Cystern I Cystern Typu Nadwozie Wymienne Wykonanych Z Tworzyw Sztucznych Wzmocnionych Włóknem (Frp)

Pobierz Pobierz (141.15 KB)

CZĘŚĆ 6 - 6.10

Wymagania Dotyczące Budowy, Wyposażenia, Zatwierdzania Typu, Badania I Znakowania Cystern Do Przewozu Odpadów Napełnianych Podciśnieniowo

Pobierz Pobierz (109.42 KB)

CZĘŚĆ 6 - 6.11

Wymagania Dotyczące Projektowania, Budowy, Badań I Prób Kontenerów Do Przewozu Luzem

Pobierz Pobierz (113.21 KB)

CZĘŚĆ 7

Przepisy Dotyczące Warunków Przewozu, Załadunku, Rozładunku Oraz Manipulowania Ładunkiem

Pobierz Pobierz (267.76 KB)

CZĘŚĆ 8

Przepisy Dotyczące Środków Transportu I Operacji Transportowych -  Wymagania Dotyczące Załogi Pojazdu, Wyposażenia, Postępowania I Dokumentacji

Pobierz Pobierz (189.92 KB)

CZĘŚĆ 9

Wymagania Dotyczące Konstrukcji I Dopuszczenia Pojazdów

Pobierz Pobierz (220.87 KB)