Doradca ds bezpieczeństwa ADR (Dangerous goods safety adviser)

Kto musi wyznaczyć Doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych?

Przepisy Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. oraz umowy ADR nakładają na przedsiębiorcę, który wykonuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia na swój koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

 

PODSTAWA PRAWNA WYZNACZENIA DORADCY ADR

 

Zrestrukturyzowana umowa europejska ADR

 

"Rozdział 1.8.3. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością."

 

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U.2022, poz.2147 z późn. zm.).

 

art. 15.

 

    1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.

    2. Obowiązek wyznaczenia doradcy nie dotyczy uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN.