Ilości ograniczonych LQ

Jeśli produkt podlega wyłączeniom dotyczącym zapakowania towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych LQ wówczas do tego materiału nie mają zastosowania przepisy innych działów Umowy ADR.

Zazwyczaj dotyczy to sztuki przesyłki gdzie towary niebezpieczne pakowane są w małych ilościach (np. opakowanie wewnętrzne - butelka 0,5 l z tworzywa sztucznego, opakowanie zewnętrzne - skrzynia tekturowa, czyli potocznie karton). Odpowiedni limit ilościowy dotyczący opakowania wewnętrznego lub przedmiotu podany jest dla każdego towaru w kolumnie (7a) Tabeli A w dziale 3.2. Ponadto, w kolumnie tej podano limit ilościowy „0”, dla każdego towaru, którego przewóz zgodnie z przepisami niniejszego działu jest niedozwolony.

Towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych zgodne z przepisami niniejszego działu nie podlegają żadnym innym przepisom ADR z wyjątkiem odpowiednich przepisów:

 1. części 1: działów:
  • 1.1 zakres i stosowanie (struktura, zakres, wyłączenia)
  • 1.2 definicje i jednostki miary
  • 1.3 szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych, stosowanie innych przepisów (zakres i stosowanie, charakter szkolenia, dokumentacja)
  • 1.4 obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa (ogólne środki bezpieczeństwa, obowiązki głównych uczestników przewozu, obowiązki innych uczestników przewozu)
  • 1.5 odstępstwa
  • 1.6 przepisy przejściowe (naczynia do gazów klasy 2, cysterny stałe (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i pojazdy-baterie, kontenery-cysterny, cysterny przenośne i MEGC, pojazdy, klasa 7)
  • 1.8 kontrola oraz inne środki wspomagające, stosowane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa (kontrola administracyjna towarów niebezpiecznych, współdziałanie administracji, doradca do spraw bezpieczeństwa, wykaz właściwych władz i jednostek przez nie upoważnionych, powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów niebezpiecznych, kontrola administracyjna dla celów oceny zgodności, badania okresowe oraz nadzwyczajne kontrole, procedury oceny zgodności i badania okresowego)
  • 1.9 ograniczenia w transporcie wprowadzane przez właściwe władze (ograniczenia przejazdu przez tunele)
 2. części 2; klasyfikacja
 3. części 3 (wykaz towarów niebezpiecznych przepisy szczególne oraz wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych i wyłączonych):działów
  • 3.1 przepisy ogólne, prawidłowa nazwa przewozowa
  • 3.2 Tabela A: Wykaz towarów niebezpiecznych
  • 3.3 przepisy szczególne dotyczące niektórych materiałów lub przedmiotów (z wyjątkiem przepisów szczególnych 61, 178, 181, 220, 274, 313, 625. 633 i 650 (e));
 4. części 4: podrozdziałów
  • 4.1.1.1 ogólne przepisy dotyczący pakowania
  • 4.1.1.2 zgodność chemiczna
  • 4.1.1.4 do 4.1.1.8; napełnianie opakowań, wzrost ciśnienia
 5. części 5:
  • 5.1.2.1(a) (i) napis „opakowanie zbiorcze” i (b) strzałki kierunkowe,
  • 5.1.2.2 sztuka przesyłki musi spełniać wymagania ADR
  • 5.1.2.3 właściwe ułożenie sztuk przesyłki oznakowanych strzałkami kierunkowymi
  • 5.2.1.10 strzałki kierunkowe - oznakowanie
  • 5.4.2 certyfikat pakowania kontenera/pojazdu
 6. części 6: przepisów konstrukcyjnych rozdziału 6.1.4 podrozdziałów
  • 6.2.5.1 materiały – wymagania dla naczyń ciśnieniowych nieoznaczonych symbolem opakowań UN, które nie są projektowane, konstruowane i badane zgodnie z normami.
  • 6.2.6.1 do 6.2.6.3; wymagania dotyczące konstrukcji i badania naczyń ciśnieniowych, pojemników aerozolowych i małych naczyń zawierających gaz (naboi gazowych) i ogniw zawierających skroplony gaz palny (projektowanie i budowa, hydrauliczna próba ciśnieniowe, próba szczelności)
 7. części 7: działu
  • 7.1 przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem oraz rozdziałów
  • 7.2.1, 7.2.2 - przepisy dotyczące przewozu w sztukach przesyłki
  • 7.5.1 (z wyjątkiem 7.5.1.4), Przepisy dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem (wyjątek – „ładunek całkowity”)
  • 7.5.7 manipulowanie i układanie
  • 7.5.8 czyszczenie po rozładunku
  • 7.5.9 zakaz palenia
 8. 8.6.3.3. nie podlegają ograniczeniom przewozu przez tunele

Oznakowanie sztuk przesyłek zawierających towary w ilościach ograniczonych:

znak1

Wyłączenie 1.1.3.6

Jeżeli ilość towarów niebezpiecznych przewożonych w jednostce transportowej nie przekracza ilości podanych w kolumnie (3) tabeli 1.1.3.6.3 dla danej kategorii transportowej (w przypadku, gdy towary niebezpieczne przewożone w jednostce transportowej należą do tej samej kategorii transportowej) lub ilość ta nie przekracza ilości obliczonej zgodnie z 1.1.3.6.4 (w przypadku, gdy towary niebezpieczne przewożone w jednostce transportowej należą do różnych kategorii transportowych), to towary te mogą być przewożone w sztukach przesyłki w jednej jednostce transportowej bez stosowania następujących przepisów:

działu 1.10, z wyjątkiem materiałów i przedmiotów klasy 1, podklasy 1.4, o numerach

UN: 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267,0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 i 0500 oraz z wyjątkiem wyłączonych sztuk przesyłki klasy 7 o numerach UN 2910 i UN 2911, jeżeli poziom ich aktywności przekracza wartość A2;

działu 5.3 - oznakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych na kontenerach, MEGC, memu, kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych i pojazdach

rozdziału 5.4.3 instrukcje pisemne

działu 7.2, z wyjątkiem: V5 i V8 z rozdziału 7.2.4; Przepisy dotyczące przewozu w sztukach przesyłki

V5: Sztuki przesyłki nie powinny być przewożone w małych kontenerach.

V8: (1) Materiały stabilizowane poprzez kontrolowanie temperatury powinny być nadawane w taki sposób, aby nie zostały przekroczone temperatury kontrolowane wskazane odpowiednio pod 2.2.41.1.17 i 2.2.41.4 lub pod 2.2.52.1.16 i 2.2.52.4.

CV1 z rozdziału 7.5.11 przepisy dodatkowe dotyczące niektórych klas lub materiałów

części 8, z wyjątkiem:

8.1.2.1(a) dokument przewozowy określony pod 5.4.1, obejmujący wszystkie przewożone towary niebezpieczne oraz, jeżeli jest to wymagane, certyfikat pakowania kontenera określony pod 5.4.2;

8.1.4.2 do 8.1.4.5 jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne zgodnie z 1.1.3.6, powinny być wyposażone w co najmniej jedną gaśnicę przenośną o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów A, B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych). Środek gaśniczy powinien być odpowiedni do użycia w pojeździe i powinien spełniać odpowiednie wymagania normy EN 3 Gaśnice przenośne, Część 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007).

8.2.3 Szkolenie osób innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie zgodnie z 8.2.1, zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

Osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób, zgodnie z przepisami działu 1.3. Niniejsze wymaganie dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie zgodnie z 8.2.1, zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

8.3.3, Zakaz otwierania sztuk przesyłek

Zabrania się kierowcy i jego pomocnikowi otwierania sztuk przesyłek zawierających towary niebezpieczne.

8.3.4, Przenośne urządzenia oświetleniowe

Używane urządzenia oświetleniowe nie powinny zawierać powierzchni metalowych umożliwiających powstanie iskry krzesanej.

8.3.5, Zakaz palenia

W czasie manipulowania ładunkiem zabronione jest palenie zarówno w pobliżu, jak też wewnątrz pojazdów. Niniejszy zakaz palenia ma również zastosowanie do używania elektronicznych papierosów i podobnych urządzeń.

działu 8.4, wymagania dotyczące nadzorowania pojazdów

S1(3) i (6), S2(1), S4, S5, S14 do S21 oraz S24 z działu 8.5;