Ogólne środki bezpieczeństwa

ser_1

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych powinni przedsięwziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, stosownie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom oraz, jeżeli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutków. Uczestnicy przewozu powinni, w każdym przypadku, stosować się do odpowiednich wymagań ADR. W razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, uczestnicy przewozu powinni niezwłocznie powiadomić służby ratownicze oraz udostępnić im informacje potrzebne do prowadzenia działań.

Klasyfikacja

ser_2

Każdej pozycji wykazu towarów niebezpiecznych przyporządkowano numer UN. Dodatkowo dla towarów niebezpiecznych wyróżnione są tzw. grupy pakowania (I, II lub III) mówiące o stopniu stwarzanego przez dany towar zagrożenia (grupy pakowania nie określa się dla towarów klasy 1, 2, 5.2, 7). Badania wymagane przepisami ADR w celu klasyfikacji towaru powinny być wykonywane w upoważnionej jednostce badawczej (w Polsce klasyfikacją zajmuje się Instytut Przemysłu Organicznego,Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytut Metali Nieżelaznych w ramach Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ oraz 16, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojskowy Instytut Techniki i Uzbrojenia).

Obowiązki głównych uczestników przewozu

nadawca
przewoźnik
odbiorca
załadowca
pakujący
rozładowca

Więcej

Wymagania umowy ADR dotyczące:

ab_2

Oznakowania sztuk przesyłki
Oznakowania pojazdu
Dokumentu przewozowego
Instrukcji pisemnej dla kierowcy
Opakowań
Wyposażenia pojazdu

Więcej

Wyłączenia z przepisów ADR

Szczegółowy opis wyłączeń:

Więcej

Wyłączenia częściowe z przepisów ADR – LQ, 1.1.3.6

Szczegółowy opis wyłączeń częściowych:

Więcej